Privacyverklaring Ergodôme

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en wordt geplaatst op de websites van de Ergodôme. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites worden geregistreerd, op welke wijze wij deze gegevens verwerken, gebruiken en met wie u daarover contact kan opnemen voor vragen.

De maatschappelijke van de verwerkingsverantwoordelijke:

Ergodôme BV (hierna Ergodôme)
Sint-Janslaan (Kor) 19
8500 Kortrijk
KBO 0418.565.787

Ergodôme is gespecialiseerd in ergonomische oplossingen en zorgt dat uw omgeving aangepast wordt aan de noden van u als fysieke persoon. Hierbij kan het voorkomen dat wij uw omgeving in kaart brengen en verschillende gegevens over u verzamelen om u beter van dienst te kunnen zijn met als ultieme doel u gepaste oplossingen aan te bieden. U als klant en uw gebruikerservaring staan hierbij voorop. Daarnaast worden gegevens verzamelt die bij een normale bedrijfsvoering horen, contactpersonen leveranciers, gegevens bij contactopname, actief geïnteresseerden in onze adviezen.

( bijvoorbeeld Identificatiegegevens ( e-mailadres, naam, voornaam, adres, telefoonnummer; financieel bewijs van overschrijving,…))

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de geldende privacywetgeving en Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ergodôme verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven (actieve opt-in);
 • Marketingdoeleinden, het polsen naar uw actieve interesse in het product via onder meer website tools en invulformulieren, geven van adviezen voor uw omgeving;
 • Bij de websitetool Rugleeftijd worden de antwoorden op de vragen en het resultaat verwijderd. De vragen bevatten levensstijl criteria die betrekking hebben op gezondheid waarvoor voorafgaande instemming van de gebruiker van de tool met de privacyverklaring wordt gevraagd. Deze criteria zijn de volgende: geslacht, grootte, beweging, lichaamshouding, hoeveelheid stress, slaaphouding, behandeling rugklachten, beroep, opinie over gebruik ergonomisch meubilair.
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (offerte, verkoop en levering bestelling);
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten, met onder meer retour en reparatie
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Kansspelen, markt- evaluatie- en opinieonderzoek;
 • Statistische doeleinden;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist – het doel van de verwerking zal zich meestal duidelijk maken door de handeling op zich en zal de belangenafweging duidelijk zijn (bijvoorbeeld het beter beschermen van database)

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen;

Sommige gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ of andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via de Cookiepopup kan u kiezen welke cookies u toelaat op uw browser bij het eerste bezoek op de website .

Ergodôme zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers (bijvoorbeeld transportfirma’s), overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt ( bijvoorbeeld onderhoud van de it-systemen en netwerken binnen onze onderneming). Bij ondernemingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgebracht, tenzij voldoende waarborgen worden gegeven conform de GDPR. Hierover kan u meer informatie bekomen via info@ergodome.be

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart of gelijkaardige identificatie zoals bij aanmelding, naar het e-mailadres info@ergodome.be . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor een hoog risico ontstaat waarbij uw rechten en vrijheden dreigen te worden geschonden , zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening.

Ergodôme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ergodome.be

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ergodome.be , dan zullen wij deze informatie verwijderen

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt bij onder meer contactopname juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Ergodôme.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Ergodôme bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergodôme.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

Ergodôme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. Ergodôme is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen wanneer u dergelijke websites (en alle websites) bezoekt.

Algemene bepaling

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd onder andere rekening houdende met de nieuwe wet- en regelgevingen of evoluties hieromtrent. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien één van de voorgaande bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens of enig andere bepaling niet geldig zou zijn, dan aanvaarden alle partijen dat deze wordt vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Het privacybeleid bij Ergodôme is onderworpen aan het Belgisch recht en origineel geschreven in het Nederlands, bij interpretatie moet deze versie worden gehanteerd.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens of enig ander geschil.

Inzake de overeenstemming met de geldende wetgeving, omtrent rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of voor de opvolging van een eventueel informatiebeveiligingsincident kan u contact opnemen met info@ergodome.be

Ergodôme

Rugleeftijd.be